Betingelser for kjøp

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsaklig av avtaleloven,markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no . Vilkårene i denne avtalen skal ikke fotstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partens viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og for brukere.

2. Partene

Selger er Studio Mote Nettbutikk AS, Gandsbakken 2, 4016 Stavanger og org.nr  918082603 . Mail: hei@studiomote.no. og Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

KJøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes som kjøper/kjøperen.

 

3.Pris

 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøprer skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Yyterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse.

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling 

Avtalen er likevel ikke bindene hvis det har forekommet skrive-eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpsummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelsen av varen. Betalingsfrist fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøper under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunk fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøperen uten unødvendig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med pkt 6

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i hht angrerettsloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen ansees overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig(angrerettskjema, e.post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

1. Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

2. Selges abonnement , eller innebærer avtalen regelmessig levering av idenstiske varer, løper fristen fra deg etter første forsendelse er mottatt.

3. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåten for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen levres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøvong eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødvendig opphold og senest 14 dager fra selgren fikk melding om kjøperens beslutning om å bruke angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra jøper, eller til kjøper har lagt fra dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllese, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingenav bevishensyn være skriftlig ( for eksempel e-post)

Oppfyllese.

Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre så  stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Heving:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunket, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgerens kontroll som ikke med rimeligheten kunne bli tatt i betraktning på avtale tiden, unngått eller overvunnet følgende av.

 

10 Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg manglen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra manglen ble oppdaget eller burde oppdages. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Derson varen eller deler av den er met å vare vesentlig lengre enn 2 år, er reklamasjonssfristen 5 år.

Dersom varen har en mangle og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesum tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamsjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevring:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøprens krav dersom gjennomføringen av kravet erumulig eller volder selgeren urimelig kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.Selger har i utgangspunktet ikke rett til åforeta mer enn 2 avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisvaslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i manglefull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelelns betydning for kjøperen.

 

Heveing:

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når manglen ikke er vesentlig.

 

11 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold tilr eglene i forbrukerkjøpslocen kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllese av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Selger kan heve avtalen dersom et foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke- forskuddsbetalte varer

Dersom kjøper unnlater p hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. El slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12  Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøper rettigheter itillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgiving. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelser eller mangler etter pkt 9 og 10

 

13 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlende personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene ettr avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen eller i lovbestemte tilfelle.

 

14  Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom detteikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no   eller Europa-Kommisjonens klageportal på http://ec.europa.eu/odr

 

 

Priser/Betaling

Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusiv MVA

Studio Mote Nettbutikk tilbyr sikker betaling gjennom KlarnaLevering

Bestilte varer sendes med Posten/Bring - kjøp over kr 1000,- sendes fraktfritt

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

Nyhetsbrevpåmelding

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×